POLYSTYRENE ART

High-quality polystyrene products

High Quality

Dzwonek 60 mm miękki Dzwonek 90 mm miękki Dzwonek 130 mm miękki
Wysokość: 60 mm Wysokość: 90 mm Wysokość: 130 mm
Dzwonek 175 mm miękki Dzwonek 60 mm twardy